الگوی پیشنهادی برای بانکداری بدون ربا کشور آذربایجان
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : جامعه المصطفی العالمیه