قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مركز جهانی علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : علی رضا مظفری