بررسی میزان انطباق قانون بانکداری با فتاوای اما خمینی(ره)
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه تنظیم و نشر آثار ‏امام خمینی
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : علی بیات