طراحى سپرده هاى جدید در بانکدارى بدون ربا
49 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1381 - شماره 7 (24 صفحه - از 51 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه، صنعت بانکدارى با تجهیز پس‏اندازها و هدایت آن‏ها به سمت فعّالیّت‏هاى مولّد اقتصادى، نقش مهمّى در اقتصاد جوامع ایفا مى‏کند و این مهم، زمانى رخ مى‏دهد که نظام بانکى، ابزارهاى مشروع و کارآمدى براى تشویق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‏گذارى در بانک را داشته باشد. پس از تغییر قانون عملیّات بانکى و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران، یکى از اشکالات مطرح در قانون جدید، عدم جامعیّت انواع سپرده‏ها با روحیّات و اهداف صاحبان پس‏انداز است. در این مقاله، با بررسى انگیزه‏هاى مردم و مؤسّسات براى سپرده‏گذارى و تحلیل انواع سپرده‏هاى بانکدارى سنّتى (ربوى) و بانکدارى بدون رباى ایران، متناسب با انگیزه‏ها و روحیّات صاحبان وجوه، سپرده‏هاى ذیل ارائه مى‏شود. 1. سپرده جارى؛ 2. سپرده قرض‏الحسنه؛ 3. سپرده پس‏انداز با سود ثابت؛ 4. سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت؛ 5. سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیّر. هیچ‏یک از این سپرده‏ها که بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‏الحسنه و وکالت طرّاحى شده‏اند، مشکل ربا را ندارد و تمام آن‏ها در نظام بانکدارى بدون ربا قابل استفاده‏اند.