تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1375 
علوم اقتصادی 
دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 
سطح 4