سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه اقتصاد 
1376/01/01 
1377/07/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی 
1377/07/01 
1383/01/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی 
1387/08/29 
1383/12/30 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدیر گروه فقه و اقتصاد 
1383/01/01 
 
اجرایی 
تدریس 
مدرسه امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
1379/07/01 
1381/03/31 
فقه (مکاسب 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
اصول (حلقه ثالث شهید صدر) 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
الگوی بانک داری بدون ربا 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فقه معاملات جدید 
تدریس 
مرکز آموزش بانک مرکزی 
مدرس 
 
 
فقه معاملات بانکی 
تدریس 
مرکز آموزش بانک مرکزی 
مدرس 
 
 
ابزار های مالی اسلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
فقه معاملات جدید و بانکی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فقه بازار سرمایه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فقه بازار پول و سرمایه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فقه بازار سرمایه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فقه الاقتصاد 
همکاری 
کخنت 
عغلب 
 
 
8غلر